2018 Oktober
2018 November
09.11.2018FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperOSLO
06.11.2018TIRSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperTRONDHEIM
14.11.2018ONSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSARPSBORG
12.11.2018TIRSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperBERGEN
16.11.2018FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSTAVANGERkun 3 ledig plass
29.11.2018TORSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperÅLESUND
2018 Desember
02.12.2018SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperTRONDHEIMHelgekurs
03.12.2018MANDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperTRONDHEIM
10.12.2018MANDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperOSLO
05.12.2018ONSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperBERGEN
14.12.2018FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSTAVANGER
16.12.2018SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSARPSBORGHelgekurs